رشته های تحصیلی

ردیف رشته تحصیلی مقطع
۱ روانشناسی عمومی دکتری
۲ روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
۳ روانشناسی کارشناسی
۴ راهنمایی و مشاوره کارشناسی
۵ آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته
۶ آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
۷ تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
۸ تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی

 

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴