تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده علوم انسانی

این دانشکده در سال ۱۳۸۱ تحت عنوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت شروع به کار نمود.

مدیران این دانشکده به ترتیب آقایان دکتر ابراهیم چیرانی، دکتر فرزین فرحبد، دکتر محمدرضا افشاری آزاد و دکتر مهرداد گودرزوند بوده اند.

در سال ۱۳۹۰ رشته های مدیریت و حسابداری تحت عنوان یک دانشکده جداگانه از دانشکده علوم انسانی جدا و آقای شهرام غلامرضایی اولین رییس این مجموعه جدید با ۷ گروه و ۳۳۰۰ دانشجو بوده اند. که با ادغام رشته های علوم و تحقیقات به این مجموعه در سال ۱۳۹۳ تعداد دانشجویان به ۴۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

سپس آقای دکتر تیمور آمار ریاست دانشکده را بر عهده گرفتند .

و در حال حاضر  خانم دکتر اکرم رحمانی رئیس دانشکده میباشند .