روسای پیشین

روسای پیشین دانشکده علوم انسانی

۱- دکتر ابراهیم چیرانی

۲- دکتر فرزین فرحبد

۳- دکتر محمدرضا افشاری آزاد

۴-دکتر مهرداد گودرزوند

۵- آقای شهرام غلامرضایی

۶- دکتر تیمور آمار

۷- دکتر اکرم رحمانی

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷