کارکنان

نام حوزه: معاون آموزشی (دانشکده علوم انسانی)

نام و نام خانوادگی: ربابه آذری

شرح وظایف: کارشناس امور آموزشی گروه تربیت بدنی

اطلاعات تماس داخلی: ۱۲۰۸   

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فرزانه تراب پرهیز

شرح وظایف: مسئول آموزش رشته های تربیت مترجم زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و علوم سیاسی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۲۰۷

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فریده حق پرست

شرح وظایف: کارشناس آموزش روانشناسی و مشاوره و کاردانی آموزش معلمان

اطلاعات تماس: داخلی:۱۲۰۶ 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: منیرالسادات زین العابدینی

شرح وظایف: آموزش رشته های تربیت مترجم زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، علوم سیاسی ، کارشناسی ارشد آموزش ربان انگلیسی و علوم سیاسی

 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۰۷

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: مهناز اسلانی نژاد

شرح وظایف: مسئول آموزش تربیت بدنی( ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی، ارشد مدیریت ورزشی و کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر)

 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۹۴

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی :  هادی خموشی

شرح وظایف : مسئول اموزش جغرافیا

اطلاعات تماس داخلی :  ۱۱۹۷  

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : مصطفی عقیلی

شرح وظایف : مسئول موزش دکتری – گروه های جغرافیا – حقوق خصوصی – روانشناسی عمومی – فیزیولوژی ورزشی

 

اطلاعات تماس داخلی :۱۲۰۰

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : رایت الله عبادی

شرح وظایف : نگهداری و درج مدارک تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل

اطلاعات تماس داخلی : ۱۲۲۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : ام البنین بابایی پور

شرح وظایف :  کارشناس اموزش رشته های ( حقوق خصوصی – روانشناسی عمومی – ایران شناسی و گرایش ایران شناسی – تاریخ – فیزیولوژی ورزشی – مشاور خانواده – مشاور توانبخشی )

 

اطلاعات تماس داخلی : ۱۲۱۹

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : مسعود حیدرنیای کهن

شرح وظایف : مسئول دفتر ریاست دانشکده

اطلاعات تماس داخلی : ۱۲۸۹

 

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸