کارکنان

نام حوزه: معاون آموزشی (دانشکده علوم انسانی)

نام و نام خانوادگی: ربابه آذری

شرح وظایف: کارشناس امور آموزشی گروه تربیت بدنی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

اطلاعات تماس داخلی: ۱۲۰۸    آدرس پست الکترونیکی: Ro_Azari[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ مدیر خوابگاه دانشجویی

سوابق پژوهشی: مقاله ISC درخصوص رابطه مدیریت ناب با عملکرد سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شمال کشور

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: میترا شاه مقصود

شرح وظایف: مسئول آموزش معلمان و آموزش روانشناسی، مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۰۶

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فرزانه تراب پرهیز

شرح وظایف: مسئول آموزش رشته های تربیت مترجم زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، علوم سیاسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۲۰۷

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: فریده حق پرست

شرح وظایف: کارشناس آموزش روانشناسی و مشاوره و کاردانی آموزش معلمان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی:۱۲۰۶   آدرس پست الکترونیکی: M.omidzahir.[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سیما اسدی

شرح وظایف: مسئول آموزش رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی(کارشناسی)، ادبیات تطبیقی، زبان شناسی همگانی، دبیری زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی) و حقوق (کارشناسی )

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: 1194

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: منیرالسادات زین العابدینی

شرح وظایف: آموزش رشته های تربیت مترجم زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، علوم سیاسی ، کارشناسی ارشد آموزش ربان انگلیسی و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۰۷

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: معصومه زحمتکش

شرح وظایف: مسئول آموزش تربیت بدنی( ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی، ارشد مدیریت ورزشی و کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر)

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۰۸

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: زهره خانی پور

شرح وظایف: کارشناس گروه معارف اسلامی و رشته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی:  ۱۱۹۴

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی :هادی خموشی

شرح وظایف : مسئول اموزش جغرافیا

اخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس داخلی :۱۱۹۷

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : مصطفی عقیلی

شرح وظایف : مسئول موزش دکتری – گروه های جغرافیا – حقوق خصوصی – روانشناسی عمومی – فیزیولوژی ورزشی

اخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد میریت بازرگانی- مدیریت مالی

اطلاعات تماس داخلی :۱۲۰۰

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : رایت الله عبادی

شرح وظایف : نگهداری و درج مدارک تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل

اخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

اطلاعات تماس داخلی : ۱۲۲۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی : ام البنین بابایی پور دیوشلی

شرح وظایف : کارشناس اموزش رشته های ( حقوق خصوصی – روانشناسی عمومی – ایران شناسی و گرایش ایران شناسی – تاریخ – فیزیولوژی ورزشی – مشاور خانواده – مشاور توانبخشی )

اخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

اطلاعات تماس داخلی : ۱۲۱۹

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی : مهناز اصلانی نژاد

شرح وظایف : مسئول دفتر دانشکده

اخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی مترجمی زبان

اطلاعات تماس داخلی : ۱۲۸۹