رشته های تحصیلی

 

آموزش زبان انگلیسی  ( کارشناسی ارشد )

زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد)

 

زبان و ادبیات انگلیسی  (کارشناسی )

مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی )

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۴