سرفصل دروس

                                        به روز رسانی در   شهریور / ۱۳۹۷

                

با کلیک روی آدرس اینترنتی هر رشته میتوان سرفصل دروس آن رشته را مشاهده نمود.

 

۱. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی   (   https://sep.iau.ir/Silabes/13473.pdf  )

۲. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (تربیت دبیر)  (  https://sep.iau.ir/Silabes/13106.pdf )

۳. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  ( https://sep.iau.ir/Silabes/15256.pdf )

 ۴. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی (فارسی- عر بی)  ( https://sep.iau.ir/Silabes/15370.pdf )

 

                                                                                                              

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۷