رشته های تحصیلی

ردیف رشته تحصیلی مقطع
۱ زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
۲ زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۳ ادبیات تطبیقی عربی - فارسی کارشناسی ارشد

 

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۴