برنامه آموزشی ترم

 

با کلیک روی هر رشته میتوان چارت ترمی دروس آن رشته را مشاهده نمود.

                                                                                           

                                                                                                به روز رسانی : شهریور 1397

 

۱. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۲.کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ( دبیری )

۳. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۴. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی (فارسی- عر بی)

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۷