برنامه آموزشی ترم

 

با کلیک روی نام هر رشته می توانید چارت ترمی دروس آن رشته را مشاهده نمایید                                                                    

به روز رسانی : شهریور ۱۳۹۷

۱. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۲.کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ( دبیری )

۳. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۴. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی (فارسی- عر بی)

 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸