درباره گروه

رشته کارشناسی حقوق یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف از تشکیل آن آموزش مفاهیم مرتبط با

حقوق و تحلیل مبنایی آن جهت تربیت افراد شایسته برای رفع نیازمندی های حوزه ی قضا و وکالت دعاوی در دادگستری،

مشاوره حقوقی در دستگاه های عمومی و کمک به احقاق حقوق مردم در داخل کشور و حقوق مملکت در عرصه بین المللی است

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۵