سرفصل دروس

با کلیک روی آدرس اینترنتی هر رشته میتوان سرفصل دروس آن رشته را مشاهده نمود.

 

۱. کارشناسی    (  https://sep.iau.ir/Silabes/13525.pdf )

۲.کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی ( https://sep.iau.ir/Silabes/15130.pdf   )

۳.  دکتری حقوق خصوصی   (https://sep.iau.ir/Silabes/17191.pdf )

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷