رشته های تحصیلی

گروه حقوق در سه مقطع تحصیلی زیر فعال است

 

حقوق (کارشناسی)

 

حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد )

 

حقوق خصوصی (دکتری )

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۴