رشته های تحصیلی

ردیف رشته تحصیلی مقطع
۱ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری تخصصی
۲ آب و هوا شناسی دکتری تخصصی
۳ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
۴ جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
۵ جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی ارشد
۶ جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
۷ جغرافیای پزشکی کارشناسی ارشد
۸ اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
۹ ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی  کارشناسی ارشد
۱۰ جغرافیا ( کارشناسی

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۷