رشته های تحصیلی

 

روانشناسی عمومی   (مقطع دکتری )

 

روانشناسی عمومی    (مقطع کارشناسی ارشد)

 

مشاوره - گرایش مشاوره خانواده (مقطع کارشناسی ارشد)

مشاوره - گرایش مشاوره توانبخشی (مقطع کارشناسی ارشد)

 

راهنمایی و مشاوره    (مقطع کارشناسی پیوسته)

روانشناسی  (مقطع کارشناسی پیوسته

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۵