مجلات علمی و پایگاه های استنادی

۱

انجمن زبان شناسی ایران

http://lsi.ir/

۲

بانک اطلاعات نشریان کشور (مگیران(

http://www.magiran.com/

۳

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

http://www.isc.gov.ir/?lan=fa

۴

پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز(

http://www.noormags.com/view/fa/default

۵

پرتال جامع علوم انسانی

http://www.ensani.ir/

۶

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک(

http://www.irandoc.ac.ir/

۷

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

http://www.persianacademy.ir/

۸

مجله ادب پژوهی (دانشگاه گیلان(

http://research.guilan.ac.ir/adab/

۹

مجله ادبیات تطبیقی (کرمان)

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/773

۱۰

مجله بوستان ادب (دانشگاه شیرا)

http://jba.shirazu.ac.ir/

۱۱

مجله پژوهش های زبانشناسی (دانشگاه اصفهان)

http://uijs.ui.ac.ir/jrl/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

۱۲

مجله پژوهش های زبانشناسی تطبیقی (دانشگاه همدان(

http://rjhll.basu.ac.ir/

۱۳

مجله جستارهای زبانی (دانشگاه تربیت مدرس)

http://lrr.modares.ac.ir/

۱۴

مجله زبان پژوهی (دانشگاه الزهراء)

http://journals.alzahra.ac.ir/jlr/

۱۵

مجله زبان و ادب (دانشگاه تبریز(

http://farsi-literature.tabrizu.ac.ir/fa

۱۶

مجله زبان و زبانشناسی

http://www.lsi.ir/Magezin/Last_Magezin.asp

۱۷

مجله زبانشناسی

http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=14

۱۸

مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان (دانشگاه مشهد)

http://jm.um.ac.ir/index.php/LJ

۱۹

مجله زبانهای و گویشهای ایرانی (فرهنگستان زبان و ...)

http://persianacademy.ir/fa/zg01.aspx

۲۰

مجله متن شناسی (دانشگاه اصفهان(

http://uijs.ui.ac.ir/

۲۱

مجله مطالعات ادبیات تطبیقی (جیرفت)

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/599

۲۲

مجله نقد ادبی

http://lcq.ir/

۲۳

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

http://sid.ir/

 

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۴